Ban Mục Vụ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

  • Đại Diện: Ô. Nguyễn Chiến 260-490-6291
  • P. Nội Vụ: Ô. Nguyễn Chánh 260-490-5171
  • Nội Vụ: Ô. Nguyễn Hiền 260-490-6082
  • Thư Ký: A. Phạm Trung Chỉnh 260-740-9338
  • B.Trật Tự: A. Trẩn Quốc Tuấn 260-744-2618